Kamagra Oral Jelly Levitra Nz Cialis Nz Cialis Nz Viagra Nz

 

 

Orhan Esen ?nsan Kaynaklar? Departman?na Ho?geldiniz .

 

 Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, hedeflerimiz, i? süre?lerimiz ve ortak de?erlerimiz ?????nda:

·         Orhan Esen Toplulu?u yetkinlikleri ve pozisyonun gerektirdi?i niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazand?rmak,

·         Gü?lü ileti?im ve motivasyon ortam? sa?lamak,

·         ?nsan kaynaklar? sistem ve uygulamalar?yla ?al??anlar?m?za destek olmak,

·         Kurumsal olanaklar ve faydalarla ?al??anlar?m?z? geli?tirerek, sürekli ba?ar?ya do?ru y?nlendirmek,

·         Ba?ar?y? ?düllendirmek, 

·       ?al??anlar?m?z?n geli?imini ve devaml?l???n? sa?lamak üzerine kuruludur.
 

Amac?m?z, mü?terilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek i?in; ?al??anlar?m?z?n gerek davran??sal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sundu?umuz geli?im olanaklar? ile art?rmak, performansa dayal? ücretlendirmek, i? verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanaklar? sa?lamakt?r.

Mevcut ve gelecekteki ?al??anlar?m?z?n ?irket kültürümüze uyum sa?layacak nitelikte sürekli geli?ime, ??renmeye ve kendisini yenilemeye a??k olmas? beklenmektedir.

Orhan Esen ; ortak de?erlerine sahip, tak?m ?al??mas?na inanan, mü?teri odakl? davran??larla yürüttü?ü g?rev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve ?effaf olan, kendisini sürekli geli?tiren, yenilik?i, yarat?c? fikirler üreten, tüm bunlar? ger?ekle?tirirken ?evre ve topluma kar?? duyarl? hareket eden dinamik bir insan kaynaklar? yap?s? hedeflemektedir.

 

Sizi daha yak?ndan tan?yabilmek i?in a?a??daki formu lütfen eksiksiz doldurunuz .

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

这个时候中医正骨就能应用到丰胸产品,正骨可以快速使得女性错乱的筋骨快速恢复原位。点按脊柱胸椎的部位丰胸食物,可以快速使得你自己自身侧弯的位置和变形的位置恢复粉嫩公主酒酿蛋。然后比如下垂的臀部也可以这样的丰胸方法